Kontakt

ADVs, Service & Nutzungsbedingungen

Home/ADVs, Service & Nutzungsbedingungen

AVVs, Service & Nutzungsbedingungen

aConTech

Dokument Internetadresse
aConTech Cloud AVV DS-GVO (Voransicht) DS-GVO AVV Vorlage (nur Ansicht)
aConTech Cloud AVV DS-GVO (Beantragung) https://www.acontech.de/adv-beantragung/
aConTech IT-Sicherheitskonzept
Wird mit der angeforderten AVV übersandt
aConTech Cloud AGB CSP aConTech Cloud AGB CSP zum Download
aConTech Cloud AGB CSP samt MCA, siehe Microsoft (Unterzeichnung) aConTech Cloud AGB CSP samt MCA Unterzeichnung
aConTech Datenschutzerklärung https://www.acontech.de/datenschutz
aConTech Intelligent Licensing as a Service (ILiaaS) – EULA aConTech ILiaaS End User Licensing Agreement

Microsoft

Dokument Internetadresse
Microsoft Office 365-Dienstbeschreibungen technet.microsoft.com/de-de/library/office-365-service-descriptions.aspx
Microsoft Azure Services http://azure.microsoft.com/de-de/services/
Microsoft Online Services Use-Terms https://www.microsoft.com/de-de/licensing/product-licensing/products.aspx
Microsoft Cloud Agreement (Customer) https://docs.microsoft.com/de-de/partner-center/agreements
Microsoft Customer Agreement https://aka.ms/customeragreement 

Mimecast

Dokument Internetadresse
Mimecast aConTech General Terms  https://www.mimecast.com/generalterms